top of page

Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemini Anlamak Üzerine...

Hazırlayan: Nida ÇOLAK

Kaynak: İstanbul İşletme Enstitüsü (IIENSTITU), "Nicel Araştırma Nedir?" (2020). https://www.iienstitu.com/blog/nicel-arastirma-nedir


Araştırma yöntemleri arasında seçim yapabilmek için öncelikle neyi bulmaya çalıştığımızı bilmemiz gerekmektedir. Bunun için ulaşmak istediğimiz hedefler doğrultusunda belirli bir araştırma yöntemini ve desenlerini tercih etmemiz şarttır. Buradan hareketle siz değerli okuyucularımıza bu hafta nitel ve nicel araştırma yönteminin ne olduğuna ve arasındaki farklarına değinmek istedik. O halde başlamaya ne dersiniz?

Nitel Araştırma Yöntemi

 • İnsan ve toplum davranışlarını inceleyen,

 • Olayların ve olguların gerçekçi bir ortamda tümel bir şekilde incelenmesine bağlı süreci temsil eden,

 • Sayısal olmayan bir veya birden çok çeşidi içinde barındıran,

 • Niçin, nasıl, ne şekilde vb. sorulara cevap arayan yöntemdir.


Nitel araştırma yönteminde amaç, insanın kendisinin de içinde olduğu toplumsal yaşamını nasıl oluşturduğunu anlayabilme ve yine içinde bulunduğu dünyayı ne şekilde algılayabildiğini yorumlamaktır.


Nitel araştırma desenlerinden birkaçı ise şu şekildedir: Fenomenoloji, etnografi, gömülü teori, örnek olay ve saha taraması.Nicel Araştırma Yöntemi

 • Yaşanan olguları nesnelleştiren,

 • Gözlem yapılabilir hale getiren,

 • Ölçümleyebilen ve sayısal olarak ifade edebilen,

 • Objektif olarak ortaya koyan yöntemdir.

Nicel araştırma yönteminde amaç, bireylerin toplum içindeki davranışlarını gözlemleyerek deney yolu aracılığıyla objektif bir şekilde ölçüp sayılarla açıklayabilmektir.


Nicel araştırma desenlerini şunlar oluşturmaktadır: Tarama, deneme, meta analiz, korelasyonel araştırma, tek denekli araştırma, nedensel-karşılaştırma araştırması, tasarım ve geliştirme araştırması.Nitel ve Nicel Yöntem Arasındaki Farklar Nelerdir?

 1. Nitel araştırma yönteminde önemli olan çalışılan durumdur. Araştırmacı olayları yakın bir şekilde izlemekteyken; nicel araştırma yönteminde ise önemli olan yöntemdir. Araştırmacı olgulara dışarıdan bakmaktadır.

 2. Nitel araştırmada derinlemesine betimleme hakimdir ve yorumlama yapılmaktadır. Nicel araştırma yönteminde ise genelleme ve tahmin yapılmaktadır.

 3. Nitel araştırma yönteminde veriler kendi içerisinde betimlenmekteyken nicel araştırma yönteminde ise veriler sayısal olarak ifade edilmektedir.

 4. Nitel araştırma yönteminde araştırmacı, olgulara dahil olmakta ve sübjektif bakış açısını kullanmaktayken nicel araştırma yönteminde araştırmacı olguların dışında kalır ve nesnel bakış açısına sahiptir.


Kısaca...

Bu haftaki konumuz nitel ve nicel araştırma yönteminin ne olduğu ve birbiri arasındaki farkları üzerineydi. Böylece bu haftaki konumuzdan araştırma yönteminin, araştırma amacımıza ulaşabilmek için izleyeceğimiz yol demek olduğunu ve her iki araştırma yönteminin de varsayımlar, hipotezler, amaç, araştırmacının rolü gibi konularda farklılık gösterdiğini öğrenmiş olduk.


Haftaya görüşmek üzere...


Bilgiyle kalın!

35 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page